בית המשפט המחוזי בחיפה: כיצד יחושב שווי השימוש ברכב שהועמד לרשותו הפרטית של העובד?

בית משפט המחוזי בחיפה:

כיצד יחושב שווי השימוש ברכב שהועמד לרשותו הפרטית של העובד; האם יחושב אך ורק על פי האמור בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז – 1987, או שמא רשאים העובד, או המעביד המנכה מס במקור מהכנסת העובד, להוכיח כי שווי השימוש שונה מהקבוע בתקנות אלו.