מחשבון מועדי בית משפט עם התחשבות בפגרה

המחשבון מתחשב ב:
פגרת פסח (מיום י"ד בניסן עד יום כ"א בניסן),
פגרת הקיץ (עד 2014: מיום 16 ביולי עד יום 31 באוגוסט, מ- 2015: מיום 21 ביולי עד יום 05 בספטמבר),
פגרת סוכות (מיום י"ד בתשרי ועד יום כ"א בתשרי)

/ / בחר תאריך ימים

יש להזין את מספר הימים אותם יש להוסיף / להפחית
את יום ו' בשבוע יראו כיום פגרה, אם הוא היום האחרון לפתיחת הליך או לביצועה של פעולה במהלך הליך בבית משפט
מועדים לפי יומן בית משפטכתבי טענות רגילים:
הגשת בקשה לצו גילוי מסמכים מתום המועד לתשובת בעל הדין: 15 ימים
תשובה / הסכמה לבקשת עיון במסמכים: 15 ימים
הגשת כתב תשובה מטעם התובע: 15 ימים
הגשת כתב הגנה / תביעה שכנגד: 30 ימים
הגשת כתב תשובה שכנגד: 30 ימים
בקשה לגילוי מסמכים מכתב הגנה / התשובה האחרון: 30 ימים

כתבי טענות סדר דין מהיר:
הגשת עיקרי טיעון בכתב / רשימת אסמכתאות לפני המועד שנקבע לדיון: 7 ימים
הגשת כתב תשובה מטעם התובע: 15 ימים
הגשת כתב הגנה / תביעה שכנגד: 45 ימים
הגשת כתב תשובה שכנגד: 45 ימים
הגדת תצהיר עדות ראשית של העדים לאחר הגשת כתב הגנה האחרון: 45 ימים

מומחים למעט בעניין רפואי:
הגשת חוות דעת מומחה לפני המועד שנקבע לשמיעת ראיות: 20 ימים
הגשת חוות דעת נגדית לפני המועד שנקבע לשמיעת ראיות: 10 ימים

מומחים רפואיים, לא כולל תאונות דרכים:
בדיקה מטעם מומחה הממונה על ידי בית משפט: 30 ימים
הגשת חוות דעת רפואית נגדית: 60 ימים
תיקון כתב הטענות לאור האמור בחוות דעת מומחה: 15 ימים

סעדים זמניים:
המצאת הסעד הזמני למשיב, העתקים של הצו ,הבקשה ומסמכיה ,העתק כתב הערבות: 3 ימים
טענת חסיון לגבי מסמכים: 7 ימים
הגשת תובענה לאחר תביעת סעד זמני: 7 ימים
מינוי כונס נכסים במעמד צד אחד ובלבד שיקקבע דיון במעמד שני הצדדים מיום מתן הצו: 7 ימים
הגשת דין וחשבון על ביצוע פעולות כונס נכסים: 7 ימים
בקשה מנומקת לאישור עיקול לאחר תשובת המחזיק: 15 ימים
בקשת המחזיק לביטול העיקולמהיום שהומצא לו העתק מבקש העיקול והתצהיר: 30 ימים

מועד הדיון - במעמד הצדדים - אלא אם קבע השופט אחרת - מטעמים מיוחדים שירשמו:
החזרת הערבון באם הסעד הזמני פקע , הערבון לא חולט - אך בית משפט רשאי לעכב: 60 ימים
החזרת הערבות באם הסעד הזמני פקע , הערבון לא חולט - אך בית משפט רשאי לשנות: 180 ימים

מועדים - ערעור:
הגשת עיקרי טיעון - המצאת עותק למשיבים לפני מועד הדיון בערעור: 14 ימים
ערעור על החלטה אחרת של רשם בזכות: 20 ימים
המועד להגשת ערעור בזכות על פסק דין: 45 ימים
המועד להגשת בקשת ערעור מיום מתן ההחלטה: 30 ימים
מועד הגשת כתב ערעור מיום קבלת רשות ערעור: 30 ימים

מועדים - בית משפט לתביעות קטנות:
המועד להגשת כתב הגנה לכתב תביעה שכנגד: 7 ימים
המועד להגשת בקשה לביטול החלטה במעמד צד אחד מיום המצאת ההחלטה: 7 ימים
המועד להגשת כתב הגנה: 15 ימים
בקשת רשות ערעור מיום מתן פסק דין: 15 ימים